รับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรง
พร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

หลักสูตร DA  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
(Master of Science Program in Management of Digital Technology Innovation) (MDTI)
กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Specialization in Data Analytic Core Courses)

Mobirise Website Builder

" พัฒนาคุณด้วยหลักสูตรคุณภาพเพื่อก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคต "

เกี่ยวกับหลักสูตร 

Data Analytic เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้าง นักวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งทางด้าน Digital Marketing, Marketing Research, Strategic Planning โดยใช้ระเบียบวิธีทางสถิติ คณิตศาสตร์ และการวิจัยกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เข้าใจลูกค้ามากขึ้น รับรู้ถึงมุมมองทางการตลาดที่กว้างขวางขึ้น สามารถนำผลที่ได้ไปวางแผนการตลาด สร้างสรรค์นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเรียนรู้จากผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์จริงในด้าน Data Analytic รวมถึงการฝึกประสบการณ์จริงจากการทำโครงงานในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโมเดลต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพร้อมก้าวสู่การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mobirise Website Builder

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การประมวลผลข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ การสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล
2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรม เช่น Microsoft Excel และ Stata, Tableau, Power BI, Google Data Studio, SQL, Python, และ ภาษา R รวมทั้งภาษา และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เป็นที่นิยม
3. มีความเข้าใจแนวคิดในด้านธุรกิจ (Business Domain) สามารถวิเคราะห์ และทำแผนภาพสรุป (Data Visualization)
4. สามารถวัดและประเมินผลประสิทธิภาพ โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เลือกใช้

Mobirise Website Builder

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

1. ผู้ที่ต้องการ Reskill/Upskill ด้าน Data Analytic โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้มาก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและรายได้ เนื่องจากเป็นสาขางานซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรอย่างมาก
2. ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากในยุคการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล องค์กรส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะด้าน Data Analytic

Mobirise Website Builder

ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี 

ผู้เรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายใน 1.5 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับการจัดสรรเวลาของผู้เรียน
เนื่องจากการศึกษารายวิชาของหลักสูตรเป็นแบบคอร์สออนไลน์สามารถเรียนเวลาใดก็ได้
ภายใต้กรอบเงื่อนไขระยะเวลาตามข้อกำหนดของหลักสูตร

ทำไม่ต้องเลือกเรียนหลักสูตรนี้

Mobirise Website Builder
 • Data Analytic เป็นทักษะสำคัญที่องค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต้องการ จากรายงาน Online Salary Guide ปี 2022 ของ Adecco
  รายได้ของ Data Analyst ที่มีประสบการณ์ 1-5 ปีอยู่ที่ 40,000-50,000 บาทต่อเดือน (หรือราวๆ 500,000 บาทต่อปี) ส่วนคนที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี เงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 80,000 บาทขึ้นไป และข้อมูลจาก Glassdoor เว็บไซต์หาเงินยอดนิยม ระบุว่ารายได้โดยเฉลี่ยต่อปีของอาชีพ Data Analyst อยู่ที่ 69,517 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว ๆ 2,300,000 บาท ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้จึงมีโอกาสหางานได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าสายอาชีพอื่น
 • Reskill และ Upskill สู่สายอาชีพใหม่เพิ่มความก้าวหน้าและความมั่นคง
  หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อ Reskill ให้กับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Data Analytic มาก่อน รวมถึงคนที่มีพื้นฐานมาแล้วก็สามารถ Upskill ต่อยอดความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพได้
 • เรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytic ตัวจริงจากองค์กรชั้นนำ
  คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีทั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้าน Data Analytic มาอย่างยาวนาน ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จึงมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์จากมืออาชีพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีโอกาสทำโครงงาน (Project) กับมืออาชีพเสริมทักษะที่สามารถใช้งานได้จริง เสริมด้วยการแชร์ความรู้และประสบการณ์กับผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานในองค์ระดับมืออาชีพ เปิดวิสัยทัศน์และเครือข่ายในการทำงานให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียน

Mobirise Website Builder

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

Mobirise Website Builder

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร (โดยประมาณ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 149,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน 2 แบบวิชาชีพ
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ* 18
3. หมวดวิชาเฉพาะเลือก 12
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ 6
6. หมวดการสอบประมวลความรู้ -
รวม ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน 2 แบบวิชาชีพ กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Specialization in Data Protection and Information Security Management)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4826001 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
4826061 การโปรแกรมด้วยไพทอน 1
4826076 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 1
4826071 การบริหารโครงการ
4826021 การวัดประสิทธิภาพ การติดตามและตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4826022 ระเบียบวิธีการออกแบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
4826023 หลักการด้านวิศวกรรมความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4826032 การออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826024 กฎหมายดิจิทัลและกฎระเบียบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4826025 พื้นฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
4826026 มาตรฐานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติ
4826027 มาตรฐานและมาตรการพื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยInformation
4826031 การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826029 การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
4826028 กรอบปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
4826033 การคุกคาม การละเมิดความเป็นส่วนตัว และการรั่วไหลของข้อมูล (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826034 มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826064 ปัญญาประดิษฐ์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826063 เทคโนโลยีระบบคลาวด์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826072 วิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจดิจิทัล (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826073 โซลูชั่นดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4726093 การค้นคว้าอิสระ
4826001 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
4826061 การโปรแกรมด้วยไพทอน 1
4826076 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 1
4826071 การบริหารโครงการ
4826070 แบบจำลองธุรกิจ
4826041 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4826042 การสังเคราะห์นวัตกรรม
4826024 กฎหมายดิจิทัลและกฎระเบียบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4826043 กระบวนการการคิดเชิงออกแบบ
4826044 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4826045 นวัตกรรมทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
4826046 พาณิชยกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม
4826064 ปัญญาประดิษฐ์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826072 วิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจดิจิทัล (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826078 การวิจัยทางธุรกิจ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826074 กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด(หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4726091 วิทยานิพนธ์ 1
4826073 โซลูชั่นดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4726092 วิทยานิพนธ์ 2

สมัครเรียน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว (เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ – สกุล หลังรูป) 1 รูป
2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ถ่ายย่อ A4 2 ฉบับ
3. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
**เอกสารทุกประเภทแปลงไฟล์เป็น Jpg

การส่งหลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนในรูปแบบของไฟล์ Jpg
มาที่ อีเมล : info@sau.ac.th หรือ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 02-807-4500
แฟกซ์ : 02-807-4528-30 ได้ตั้งแต่วันนี้

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทร 02-807-4500

ติดต่อสอบถาม 
  Email : info@sau.ac.th
  โทรศัพท์ : 02-807-4500
  แฟกซ์ : 02-807-4528-30