Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192

           


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ. 2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
 
- มีสัญชาติไทย
- รายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี 
- ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
- ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา 
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด
  ลหุโทษ
- เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่
  อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
- ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

วิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ปฏิบัติดังนี้
- ลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- เข้าเว็ปไซด์กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) เพื่อลงทะเบียนกำหนดรหัสผ่าน โดยรอผลการตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร์
- ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบ e-Studentloan เพื่อกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน
- ติดต่อแผนกทุนการศึกษา ในวันที่นักศึกษามาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย (นศ.ใหม่ติดต่อที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาชั้น 1 อาคารสำนัก
  อธิการบดี) เพื่อขอรับแบบคำขอกู้ยืม                   
- ยื่นแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. โดยคณะกรรมพิจารณาเงินกู้ยืมฯ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติภายในกรอบวงเงินที่ได้รับ
  การจัดสรร
- มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้นักศึกษาทราบ และนัดหมายวันทำสัญญากู้ยืมต่อไป

เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.)
ให้นักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืม พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. แบบคำขอกู้ยืม (กยศ. 101)
2. เอกสารของผู้ยื่นขอกู้
    2.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป     
    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
    2.3 สำเนาบัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)       
    2.4 ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ใบ รบ.)      
    2.5 สำเนาสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีที่เคยกู้มาจากสถาบันเดิม)
3. เอกสารของบิดา มารดา     
    3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน     
    3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
    3.3 หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ของบิดา มารดา    
    3.4 หนังสือรับรองรายได้และฐานะของบิดา มารดา (กรณีบิดา มารดา ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน ประกอบอาชีพอิสระ    เช่น เกษตรกร
          ค้าขาย)
4. เอกสารของผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ (เฉพาะกรณีที่บิดา มารดา ของนศ.ไม่ได้อุปการะ)
    4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน     
    4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)      
    4.3 หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ของผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ     
    4.4 หนังสือรับรองรายได้และฐานะของผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ (กรณีผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบอาชีพอิสระ
          เช่น เกษตรกร ค้าขาย) 
5. กรณีบิดา/มารดา เสียชีวิต หรือหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรหรือใบหย่ามาด้วย
6. เอกสารของผู้รับรองรายได้ และผู้รับรองสถานภาพของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
    6.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร ด้วยลายมือจริงเท่านั้น

การทำสัญญากู้ยืมเงิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. เปิดบัญชีออมทรัพย์กับ บมจ.กรุงไทย (สำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถเปิดบัญชีที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาได้เลย)
2. เข้าฟังการประชุมชี้แจงวิธีการทำสัญญาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3. เข้าเว็ปไซด์กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) เพื่อพิมพ์สัญญา จำนวน 2 ฉบับ และให้ผู้ค้ำประกันลงนาม พร้อมเตรียมเอกสาร
    ประกอบสัญญา ส่งให้สถานศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา และจัดพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาลงนาม
5. นักศึกษารอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอมทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
ผู้ค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน
 
1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
2. กรณีบิดา มารดา เสียชีวิตให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ  
หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาใหม่ที่เคยกู้มาจากสถาบันเดิม (กู้ต่อเนื่อง) สามารถยื่นกู้ต่อเนื่องได้
               กรณีนักศึกษาใหม่ที่ไม่เคยกู้มาก่อน (กู้รายใหม่) สามารถยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่เปิดรับสมัครจนกว่างบประมาณกู้รายใหม่จะหมด


แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
โทร. 0-2807-4500 ต่อ 383, 384 มือถือ 084-6977668
http://Scholarship.sau.ac.th/
http://facebook.com/Scholarship.sau
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.studentloan.or.th