Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  ชื่อหลักสูตร  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
  Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 
ชื่อเต็ม
:  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
      : Bachelor of Business Administration (Program in Trading Innovation Management)
 
ชื่อย่อ
:  บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
      :  B.B.A. (Trading Innovation Management)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพื่อผลิตบัณทิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงบริหารในการ จัดการธุรกิจการค้า
  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ ธุรกิจการค้าและพัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสาร มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ หรือนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมในการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
   โอกาสทางวิชาชีพ
  ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ เช่น ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์
  นวัตกร นักคิด นักสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
  นักจัดการ เช่น นักจัดการสินค้าและบริการ นักจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  ผู้บริหาร/ผู้จัดการร้านค้าปลีกสมัยใหม่
  ด้านการบริหารงานและจัดการองค์การ
  นักการตลาด เช่น นักการตลาดแบบบูรณาการ นักการตลาดดิจิทัล
  พนักงานองค์กรภาครัฐและเอกชน
  อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555