Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192


           


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
 
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (รายได้สุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย)
3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องไม่น้อยกว่า 2.00
4. มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
6. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
7. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

วิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan ที่ www.studentloan.or.th (กรณีกู้ครั้งแรกให้ลงทะเบียนขอรหัสผ่านก่อน)
2. กรณีผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ e-Studentloan ที่ www.studentloan.or.th
3. นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอกู้ ณ วันที่นักศึกษามาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ (นศ.ใหม่ติดต่อที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1)
เพื่อขอรับเอกสารแบบคำขอกู้ยืม หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็ปไซต์แผนกทุนการศึกษา Scholarship.sau.ac.th
4. นักศึกษายื่นเอกสารแบบคำขอกู้ยืม พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบแบบคำขอกู้ฯ ส่งตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. ติดตามประกาศผลการคัดเลือก จากประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ทางเว็ปไซต์แผนกทุนการศึกษา Scholarship.sau.ac.th
7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้นักศึกษาทราบ และนัดหมายวันทำสัญญากู้ยืมต่อไป

เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.)
1.​​ แบบคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัยฯ (กยศ.101) จำนวน 1 ชุด โดยกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายของผู้ขอกู้ยืม
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan (www.studentloan.or.th) จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารของผู้ยื่นกู้
  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
  3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  3.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ใบรบ.)
  3.5 สำเนาสัญญากู้ยืมเงินปีล่าสุด (กรณีเป็นนักศึกษากู้ต่อเนื่อง)
  3.6 ภาพถ่ายบ้านตามทะเบียนบ้านของบิดา- มารดา
  3.7 หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสา
4. เอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ
  4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
  4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  4.3 สำเนาใบมรณบัตร (กรณีที่บิดา หรือมารดา เสียชีวิต)
  4.4 สำเนาหนังสือสำคัญการหย่าร้าง (กรณีที่บิดา มารดา หย่าร้างกัน)
  4.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  4.6 สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีประกอบอาชีพมีเงินเดือนประจำ)
5. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ (กยศ.102) และเอกสารของผู้รับรองรายได้ ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ
กรณีบุคคลดังกล่าวไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
  5.1 สำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (สำนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร ด้วยลายมือจริงเท่านั้น

การทำสัญญากู้ยืมเงิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. เปิดบัญชีออมทรัพย์กับ บมจ.กรุงไทย (สำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถเปิดบัญชีที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาได้เลย)
2. เข้าฟังการประชุมชี้แจงวิธีการทำสัญญาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3. เข้าเว็ปไซด์กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) เพื่อพิมพ์สัญญา จำนวน 2 ฉบับ และให้ผู้ค้ำประกันลงนาม พร้อมเตรียมเอกสารประกอบสัญญา ส่งให้สถานศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา และจัดพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาลงนาม
5. นักศึกษารอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอมทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
ผู้ค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน
 
1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
2. กรณีบิดา มารดา เสียชีวิตให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ  
หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาใหม่ที่เคยกู้มาจากสถาบันเดิม (กู้ต่อเนื่อง) สามารถยื่นกู้ต่อเนื่องได้
               กรณีนักศึกษาใหม่ที่ไม่เคยกู้มาก่อน (กู้รายใหม่) สามารถยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่เปิดรับสมัครจนกว่างบประมาณกู้รายใหม่จะหมด


แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
โทร. 0-2807-4500 ต่อ 383, 384 มือถือ 084-6977668
http://Scholarship.sau.ac.th/
http://facebook.com/Scholarship.sau
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.studentloan.or.th