Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192

            

อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า
ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท
ระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตร  ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,500 บาท

สำหรับผู้สมัครที่มีกองทุนกู้ยืมการศึกษาจากสถาบันเดิม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ชาย) 1,720 บาท
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หญิง) 1,590 บาท
- คณะบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนิติศาสตร์ (ชาย) 1,470 บาท
- คณะบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนิติศาสตร์ (หญิง) 1,340 บาท
**อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า ให้ผู้สมัครนำมาชำระใน วันที่สมัครเรียน**

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว (เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป) 4 รูป
2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ถ่ายย่อ A4 3 ฉบับ
3. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา  3 ฉบับ / หนังสือรับรองการเรียนจบ 3 ฉบับ
4. สำเนา ทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
5. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
6. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบแต่งตั้งยศ และอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
***เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**

การส่งหลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครเรียนสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์
โดยส่งถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 7-1-57