Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  Master of Engineering Program in Electrical Engineering
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
      :  Master of Engineering (Electrical Engineering)
 
ชื่อย่อ
:  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
      :  M.Eng. (Electrical Engineering)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ควบคู่กับความสามารถในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้มหาบัณฑิตมีศักยภาพในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาทำการพัฒนางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้ทัน
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์
  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำทางวิชาชีพวิศวกร ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
ให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือคุรุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ระยะเวลาการศึกษา
  ใช้เวลาเรียน 2 ปี
 
   โอกาสทางวิชาชีพ
  นักวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า
  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบไฟฟ้า
  ผู้จัดการโครงการ
  ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  ผู้จัดการโรงงาน
  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  นักวิชาชีพในสถานประกอบการ
  นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
  ประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายแรกเข้าโดยประมาณ 37,250 บาท
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 149,000 บาท
  สามารถผ่อนชำระได้ 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555