Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192




 
  ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  Doctor of Philosophy Program in Business Administration
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
      :  Doctor of Philosophy (Business Administration)
 
ชื่อย่อ
:  ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
      :  Ph.d. (Business Administration)
  ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใช้ ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ด้านการบริหารโดยการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์
  เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจให้มีความรู้ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ การเงิน และการตลาดไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับสังคมได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยค้นคว้าที่สามารถบุกเบิก และแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อนำมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมความหลากหลายที่พัฒนาแก่ประเทศเพื่อความยั่งยืนของสภาพเศรษฐกิจ ความมั่นคงในระยะยาวให้เกิดกับสังคมไทยในแง่วิชาการ การศึกษาของประเทศและอื่น ๆ
  สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ดีของประเทศ
  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการเป็นนักวิชาการและนักบริหารวิชาชีพชั้นสูงให้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1)
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. หรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กำหนดหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กำหนดทั้งนี้
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) ให้เป็นไปตามข้อบังคับประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ระยะเวลาการศึกษา
  ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 ปี และไม่เกิน 6 ปี
   วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
  วันอาิทย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

   โอกาสทางวิชาชีพ
  นักวิชาการหรือนักวิชาชีพขั้นสูง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน
  นักพัฒนา วิทยากร และบุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
  เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
  ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม
  นักวิจัยและพัฒนาทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 468,000 บาท แบ่งชำระเป็น 6 งวดๆ ละ 78,000 บาท
  มหาวิทยาลัยเน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555