Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต   
  หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
14
หน่วยกิต   
  หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
80
หน่วยกิต   
  หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต   
    รวม
130
หน่วยกิต