Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต   
  หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
21
หน่วยกิต   
  หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์
87
หน่วยกิต   
  หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต   
    รวม
144
หน่วยกิต